Ga naar hoofdinhoud

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van het Nederlands Membranengenootschap (NMG) gevestigd Daalweg 37 te Enschede, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40517617, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@nmg.nu.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoons-gegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers

 

Onderzoeken of u lid kan worden

 

en

 

het uitvoeren van de lidmaatschaps­overeen­komst.

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Volledig adres

·   Postcode

·   Plaats

·   Telefoon/mobiel

·   E-mail adres

·   Geslacht

·   Lid sinds

·   Afmelddatum

·   Bedrijfsnaam

Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden Ledenadministratie

Bestuur

Administratie Bovenstaande en:

·   Type lid (individueel, bedrijfslidmaatschap, student)

·   Bankgegevens

·   Betaalgegevens

·   Incassomachtiging

Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie voor 7 jaar en voor bijzondere activiteiten  (bijv. reünie) behalve bij expliciete wens om gegevens te verwijderen. ·   Ledenadministratie

·   Penningmeester

 

Versturen digitale berichten, waaronder berichten van evenementen en ALV ·   Voornaam

·   Achternaam

·   E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men lid is. ·   Mailprogramma
Deelname evenement ·   Voornaam

·   Achternaam

·   E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst ·   Organisatie van het evenement

Toestemmingsverklaring en Evenementen

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, activiteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we verslagen van evenementen en activiteiten en soms ook foto’s en filmpjes van u op onze website en social media plaatsen.

Als lid van het NMG en/of als u deelneemt aan een van de evenementen georganiseerd door het NMG geeft u toestemming om uw gegevens hiervoor te gebruiken.

Het betreft dus de toestemming over de hieronder genoemde gegevensverwerkingen:

  • Benaderen voor evenementen van het NMG of andere membraangerelateerde evenementen.
  • Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

De ledenadministratie in excel wordt bewaard op Dropbox en de verslagen en acties van vergaderingen en evenementen op Wrike, waarbij alleen uitsluitend noodzakelijke personen toegang tot de gegevens hebben.

Binnen de EU

Wij verstrekken indien noodzakelijk alleen persoonsgegevens aan zusterorganisaties zoals het WA-MS, welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

 

Verantwoordelijke:     Bestuur NMG

E-mail:                           info@nmg.nu

Telefoonnummer:       +31649660836

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Back To Top